Quo vadis slovenské zdravotníctvo?

Úbytok ambulancií odchodom lekárov do dôchodku pokračuje. V roku 2016 nám chýbalo 786 všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast. Dnes je toto číslo oveľa vyššie a rovnako chýbajú aj špecializované ambulancie, kde sa výrazne znižuje dostupnosť a predlžujú sa čakacie doby pre pacientov. Po preštudovaní návrhu rozpočtu na rok 2019 musíme konštatovať, že zodpovední na tieto alarmujúce skutočnosti nereflektujú. Dokonca môžeme vyhlásiť, že Ministerstvo financií ambulantný sektor pochováva.

Historicky najvyššie, ale aj historicky najnižšie

Návrh rozpočtu na rok 2019 hovorí o historicky najvyššom objeme financií pre Ministerstvo zdravotníctva SR. Na tlačovej konferencii ministra financií SR a ministerky zdravotníctva SR na tému Dobré správy pre zdravotníctvo bol prezentovný nárast o 6,22 %. Z návrhu rozpočtu ale vyplýva, že nárast je len o 5,1 %!

Historicky najvyšší objem v skutočnosti znamená, že výška poistného plateného štátom na verejné zdravotné poistenie je historicky najnižšia, a to 992 570 000 eur oproti výške 1 241 870 019 eur rozpočtovanej pre rok 2018 (je to menej ako 3% z vymeriavacieho základu).

Ambulantný sektor nie je prioritou!

Historicky najvyšší objem financií, ale nesmeruje do ambulantného sektora!  Prioritou je ústavná zdravotná starostlivosť, najmä investície a platy v tejto oblasti. Netreba zabudnúť ani na zvyšovanie platov sestier, zvýšené náklady na APS a ÚPS, náklady na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v zariadeniach sociálnych služieb, skríning.

Pri výdavkoch na ambulantnú zdravotnú starostlivosť sme zaznamenali len nepatrný nárast. Preto upozorňujeme, že navrhovaný rozpočet nezohľadňuje reálne potreby ambulantného sektora, čo môže mať fatálny dopad.

Stane sa ambulantná starostlivosť pre občana nedostupnou?

Pokiaľ tento trend nezastavíme, dôjde k ďalšiemu zhoršeniu dostupnosti, ale aj kvality v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre občana SR. Nedostatok ambulantných lekárov je už notoricky známy. Preto je potrebné okamžite vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia nedostatok lekárov kompenzovať vyšším počtom ostatného zdravotného personálu na ambulanciách (sestry a praktické sestry). Z tohto dôvodu požadujeme zvýšenie prostriedkov kalkulovaných pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť o 20 % oproti roku 2018.

Apelujeme na ministerstvo financií, vládu, poslancov!

Podľa údajov OECD sú výdavky na zdravotníctvo v roku 2016 na jedného obyvateľa SR 2 150 USD a  na jedného obyvateľa ČR 2 544 USD (zámerne neuvádzame porovnanie napr. s Nemeckom, Rakúskom). Rozdiel je teda 394 USD, čo je pri prepočte na 5,4 mil. občanov SR o 2,127mld. USD resp. o 1,7 mld. eur menej.

Na základe uvedeného, žiadame v rozpočte na rok 2019 stanoviť celkovú výšku poistného plateného štátom na verejné zdravotné poistenie za poistnecov štátu vo výške zodpovedajúcej minimálne 5% z vymeriavacieho základu a súčasne zvýšenie prostriedkov rozpočtovaných pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť o 20% oproti roku 2018 nevyhnutných na jeho konsolidáciu.

Článok Asociácie sukromných lekárov
http://new.aslsr.sk/aktualita/?articleId=1-ministerstvo-financii-pochovava-ambulantny-sektor

ZON.SK © Všetky práva vyhradené

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?