Anketa Verejné Zdravotníctvo: odpovedá Štefánia Móricová

Na naše anketové otázky odpovedá doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD. MPH, mim. prof., dekan Fakulty Verejného Zdravotníctva SZU

 

1. Čo pre Vás osobne znamená verejné zdravotníctvo?

Základom môjho profesijného zamerania po získaní príslušnej špecializácie sa stalo pracovné lekárstvo a hygiena práce. Tejto problematike som sa venovala zo začiatku v klinickej oblasti a neskôr aj v pedagogickej a vedeckej oblasti. Tak, ako sa ťažisko problémov pracovného lekárstva presúvalo postupne viac a viac do oblasti primárnej prevencie, tak som aj ja videla svoje uplatnenie vo verejnom zdravotníctve.

Verejné zdravotníctvo vyžaduje schopnosti medicínskeho uvažovania, štatistického hodnotenia a manažérskych zručností. Bola to pre mňa teda výzva, a preto som od založenia Fakulty verejného zdravotníctva SZU v roku 2002 začala tu pracovať – v pozícii od odborného asistenta až po dekana tejto fakulty. Práve táto fakulta vytvára predpoklady na rozvoj verejného zdravotníctva v teoretickej aj v praktickej oblasti. Vychováva odborníkov vo verejnom zdravotníctve, ktorí po úspešnom ukončení štúdia nájdu uplatnenie na úradoch verejného zdravotníctva, v zdravotníckych zariadeniach, v pracovných zdravotných službách a inšpektorátoch práce, ale aj v neštátnych organizáciách zaoberajúcich sa ochranou a podporou zdravia, ako aj vo farmaceutických firmách. Okrem pedagogickej činnosti sa fakulta venuje aj výskumu – najmä v environmentálnej oblasti a je úspešným riešiteľom významných grantových úloh.

Fakulta verejného zdravotníctva je členom ASPHER a poskytuje päť typov vzdelávania v odbore verejné zdravotníctvo: bakalársky študijný program, magisterský študijný program, doktorandský študijný program, špecializačné štúdium a sústavné vzdelávanie. Zo špecializačného štúdia by som chcela upozorniť najmä na štúdium Master of Public Health (Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve), ktorý je zameraný na manažment a organizáciu zdravotníctva, ako aj špecializáciu Zdravotnícky manažment a financovanie.

2. V čom spočíva význam a dôležitosť systému verejného zdravotníctva pre jednotlivca a pre spoločnosť?

Dôležitou úlohou verejného zdravotníctva je vytvorenie systému, ktorý môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť vývoj verejného zdravia. Tento systém by mal zabezpečiť väčšiu zainteresovanosť celej spoločnosti, ako aj jej jednotlivých zložiek, k podpore a rozvoju verejného zdravia na všetkých úrovniach.

Aby ľudia mohli byť zdraví, musia sa venovať činnostiam, ktoré ku zdraviu vedú. Súbor týchto trvalých činností vykonávaných v záujme zabezpečenia zdravia môžeme nazvať zdravý životný štýl. Je to vlastne cieľavedomá systematická činnosť, ktorú človek vykonáva pre svoje zdravie. Patrí sem hlavne zdravá a vyvážená strava, dostatok telesného pohybu, odolnosť voči stresu, pozitívny prístup k životu, kvalitný spánok, otužovanie, atď. Nevyhnutnosťou je vyhýbať sa tomu, čo naše zdravie zhoršuje (alkohol, fajčenie, inaktivita, zlá duševná hygiena). Zjednodušene môžeme povedať, že je potrebné vyhľadávať všetko, čo zdraviu prospieva a vyhýbať sa všetkému, čo zdraviu škodí.

Zlepšenie zdravia detí a dospelých v produktívnom veku podporí aj zdravé starnutie. Starnutie v dobrom zdraví je takisto podporované realizáciou činností na podporu zdravého spôsobu života. Znížením vplyvu škodlivých návykov predchádzame určitým chorobám a ich liečeniu. Nevyhnutnosťou je podpora vývoja geriatrickej medicíny. Podpora dobrého zdravotného stavu počas celého života vedie k zvýšeniu predpokladanej dĺžky života a k dlhovekosti, ktoré môžu prinášať dôležité ekonomické, spoločenské a individuálne benefity.

Napriek tomu, že zdravotníctvo a metódy liečenia sa stále zdokonaľujú a sú stále účinnejšie, nemožno sa spoliehať len na lekársku vedu a zdravotníctvo. Zdravie nie je tovar a nedá sa kúpiť. Hlavným udržiavateľom zdravia a sebaliečiteľom je každý z nás. Spôsob nášho každodenného života má zrod v našom myslení, v našej motivácii a v našom následnom konaní. Nedostatok zdravého životného štýlu skracuje život, znižuje jeho kvalitu a zhoršuje celkový zdravotný stav.

Zdravotný stav obyvateľstva a hospodársky stav národa sú úzko späté a zdravie je jedným z ukazovateľov vývojového a hospodárskeho rozvoja každého národa.

Funkcie verejného zdravotníctva v oblasti zdravia spoločnosti:

 • identifikovať a riešiť problémy zdravia,
 • formulovať prognózy a modely vývoja zdravia v spoločnosti,
 • formulovať stratégie ochrany a podpory zdravia,
 • identifikovať  ekonomické,  sociálne  a politické problémy zdravia v spolupráci  s ostatnými odvetviami,
 • determinovať integrovaný prístup všetkých odvetví k problému zdravia.

Zvládnutie týchto funkcií a reagovanie na požiadavky si vyžadujú dlhodobý prístup.

3. Čo by sa mohlo stať, keby systém verejného zdravotníctva na Slovensku prestal existovať? Aký by to malo dopad na jednotlivca a aký na spoločnosť?

Pandémie, väčšie fyzické a biologické incidenty a bioterorizmus predstavujú  potenciálne vážne ohrozenie zdravia. Zvýšený obchod a cestovanie priniesli so sebou nové riziká, keďže uľahčili šírenie prenosných chorôb. Boj proti pandémiám alebo biologickým incidentom a reagovanie na ohrozenia bioterorizmom si vyžadujú spoluprácu a koordináciu členských štátov a medzinárodných aktérov. Potrebná je aj činnosť v oblasti vznikajúcich ohrození zdravia, ako napríklad v súvislosti so zmenou klímy,  aby sa riešil ich možný dosah na verejné zdravie a systémy zdravotnej starostlivosti. Okrem uvedenej problematiky je nevyhnutné presadzovať ako jednu z celospoločenských priorít chronické ochorenia, ktoré sú dominantnými príčinami mortality.

Nevyhnutnosťou je:

 • vypracovávať stratégie a mechanizmy na prevenciu ohrození zdravia, ktoré vyplývajú z prenosných aj neprenosných ochorení a ohrození zdravia z fyzikálnych, chemických či biologických zdrojov a na výmenu informácií o takomto ohrození a boj s ním; prijať opatrenia na zabezpečenie spolupráce v oblasti vysokokvalitnej diagnostiky medzi laboratóriami členských štátov.
 • podporovať rozvoj politík v oblasti prevencie, očkovania a imunizácie; zlepšiť partnerstvo, siete, nástroje a systémy podávania správ s ohľadom na imunizáciu a monitorovanie nežiaducich reakcií.
 • budovať kapacity a postupy pre riadenie rizík; zlepšiť pripravenosť a plánovanie s ohľadom na zdravotnú pohotovosť vrátane prípravy na koordinovanú reakciu na zdravotnú pohotovosť zo strany EÚ, či na medzinárodnej úrovni; vypracovať postupy pre oznamovanie rizík a konzultácie o protiopatreniach.
 • podporovať spoluprácu a zlepšenie existujúcich schopností a možností reagovať vrátane ochranných prostriedkov, zariadení pre prípad karantény a mobilných laboratórií, ktoré sa dajú použiť pri rýchlom zásahu v prípade pohotovosti.
 • rozvíjať stratégie a postupy pre vypracovanie, zlepšenie kapacity, vykonávanie cvičení a testov, hodnotenie a revíziu všeobecných a špecifických pohotovostných plánov a ich interoperabilitu medzi členskými štátmi.

4. Keby ste dnes mohli urobiť tri zásadné zmeny v systéme verejného zdravotníctva, ktoré by to boli?

 1. Úlohou verejného zdravotníctva by malo byť najmä vytvorenie systému, ktorý by priamo ovplyvňoval všetky oblasti života spoločnosti. Výsledkom tohto postupu by mala byť efektívnejšia primárna prevencia a pozitívny rozvoj verejného zdravia aj prostredníctvom tvorby politiky zdravia na lokálnych a regionálnych úrovniach so zainteresovaním lokálnej a regionálnej samosprávy a zástupcov občanov a implementovanie problematiky zdravia do verejnej politiky (tzv. zdravá verejná politika).
 2. Vytvorenie inštitúcie, ktorej úlohou by bolo, popri hygienickej službe, najmä podporovať prevenciu neinfekčných civilizačných ochorení. Ďalšou úlohou by bolo zvýšenie zodpovednosti a stanovovať sankcie za ohrozenie verejného zdravia pri uvoľňovaní škodlivých látok do životného a pracovného prostredia, pri výrobe a distribúcii zdraviu škodlivých výrobkov. Táto inštitúcia by musela byť aj adekvátne financovaná.
 3. Potrebné by bolo zintenzívniť výskum vrátane longitudinálnych štúdií a zvýšiť kapacity vo verejnom zdravotníctve, napríklad posilnením odbornej prípravy a štruktúr verejného zdravotníctva. Vzhľadom na rastúci tlak na verejné finančné prostriedky vyplývajúci z demografickej zmeny a iných výziev je nevyhnutné zabezpečiť, aby prijaté opatrenia boli efektívne a účinné.

ZON.SK © Všetky práva vyhradené

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?